• © تمامی حقوق این وب سايت متعلق به ICTPress.IR می باشد.
    © Copyright 1998-2013 ICTPress.IR - ICT
Facebook
Twtitter
Twtitter
نسخه مناسب چاپ

قلاده

irendayaاکبر حسینی - ICTPRESS - مقاله ارائه شده در حوزه حمل و نقل هوائی و مدیریت خدمه پروازی بوده که استاندارد 9859 سیستم مدیریت ایمنی و استاندارد 9966 سیستم مدیریت خستگی خدمه پروازی است.

به گزارش شبکه خبری ICTPRESS، مقاله ارائه شده در حوزه حمل و نقل هوائی و مدیریت خدمه پروازی بوده که استاندارد 9859 سیستم مدیریت ایمنی و استاندارد 9966 سیستم مدیریت خستگی خدمه پروازی است.

 

 

قلاده[1] 

اکبر حسینی اردیبهشت 1397 


چکیده:

             ایمنی[2] موجودی گریز پا[3] بوده و بایستی همواره آنرا مهار نمود. ظاهر آرام تنها بخشی از سیمای عادی و مرتب اوست. نوع ایمنی با توجه به موضوع و ماهیت آن شرایط تامین و مراقبه خاص خود را دارد. بطور مثال در حمل و نقل ، سلامت ، سیاست ، تغذیه ، رفتار  وغیره که بطور حتم سیستم مدیریت مخاطره[4] یکی از ابزار های سنجش میزان ایمنی است . مقاله ارائه شده در حوزه حمل و نقل هوائی و مدیریت خدمه پروازی بوده که استاندارد 9859 سیستم مدیریت ایمنی[5] و استاندارد 9966 سیستم مدیریت خستگی خدمه پروازی[6]  است . در ادامه در دو بخش جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل وضعیت عملیاتی جهت تصمیم سازی و تصمیم گیری میباشد. نقش چایگاه سازمانی و حمایت مدیران ارشد در اجرا و مهار خطرات نیز قابل توجه است . انتخاب عناصر بانکهای اطلاعاتی، صحت محتوا و نیز میزان آن در طول زمان از عوامل بلوغ روند سازمانی میباشد. بانک اطلاعات پایه[7] مربوط به ابزارها ی عملیاتی و مستندات  بوده که بایستی تحت نظارت مستمر قرار گیرد.  رصد ناشی از حوادث عملیاتی ، بازرسی و ممیزی در بانک اطلاعات رویدادها  ذخیره  و  کاربرد بانک اطلاعاتی دانش جهت اخذ تصمیم از موارد کلیدی بوده و جایگاه سازمانی متصدی ایمنی[8] با اختیارات و اگاهی کامل  از الزامات است. تقسیم بندی وظایف تخت عناوین مسئول، پاسخگو، مشاور و مطلع[9] از شروط اساسی بوده و لازم بذکر است که فرد پاسخگو یک نفر و آن مدیر ارشد سازمان است امنیت[10] یکی از محافظان جدی وموثر ایمنی بوده و روابط عمومی علاوه بر تبلیغات مسئولیت اخذ گزارشات داوطلبانه و عیر داوطلبانه بخصوص مسافرین و کارمندان را دارد.

 

Abstract:

Collar

Akbar Hosseini- April 2018

 

Safety as kind to existing foot free and to get to that should be done continually by full control. Calm appearance is small part of normal and clear face. Kind of safety with regards of entity and subject need to comply as special care and procurement condition. As example, transportation, health, political, nutrition, social behaver and etc. that will be defiantly risk management system   is one of the main tools for assessment of safety. Submitted paper is aviation domain base of safety management system 9859 standard, flight crew fatigue management system 9966 standard. At the follow up we have two sections for data collection and then analysis for make and take decision.  Organization position and full supported by top manager will be highly effected to safety process.  The roll of data element of database and content with concern of quality and quantity is one of the main maturity growths.  Fundamental database as operational tools and documentation should be frequent oversight. The event or occurrence due to inspection, auditing and incident or accident of operation save at the   operational database with full history of work follow to get reaction by direct responsible. Knowledge database is valuable bank for the future management. Clarifying role and responsibly in course of functional process as job task authority is responsible, Accountable, Consulted, Informed and should be noted we have just on accountable as top manager. Security also is main guard of Safety meanwhile public relation have task of voluntary or no voluntary report beside of advertisement especially at the passenger and airline staff.  

 

مقدمه:

ایمنی بخودی خود ایجاد نمگردد و بایستی توسط یک سیستم مدیریتی و فرایند شفاف و کارامد شرایط و ابزار محیط کار را مورد ارزیابی داد و با مقایسه با وضعیت قبلی روند آنرا کنترل نمود. ایمنی در حوزه های مختلف کسب و کار با توجه به ماهیت و ابزار میتواند از روشهای متفاوتی بهره ببرد.

انتخاب روش بر اساس بهترین تحربه، چهاچوب و یا استاندارد در هر صنفی متفاوت است و فرهنگ و اعمال قانون از طرف سازمانهای فرادستی معتبر اعمال میگردد. در صنعت حمل و نقل هوائی مسافر استاندارد59 98 مطرح  است.

طراحی، پیاده سازی و نگهداری آن از جنبه های مختلف مانند تجربه و بلوغ و حمایت کلان اجرائی  دارای اهمیت بوده و  تاثیر بلوغ سازمانی ار طریق فرهنگ و رفتار سازمانی مشهود میگردد.

بخش اول شامل معرفی استاندارد9859، بخش دوم شامل بانک های اطلاعاتی  و بخش سوم شاخص اندازی گیری و نمایش وضعیت تصمیم و هشدار عملیاتی بوده و در نهایت نتیجه گیری در پایان ارائه میگردد.  

 

بخش اول: استاندارد ICAO 9859

 استاندارد 9859 از مستند سازمان جهانی هوانوردی شهری[11] و نیز ممیزی ایمنی عملیاتی یاتا[12] جهت رصد و ارتقاء ایمنی خطوط هواپیمائی انتشار یافته و بصورت اجباری مورد ارزیابی قرار میگردد و عدم دریافت مجوز بمعنای قطع فعالیت میباشد.

استاندارد 9859 را به دو قسمت متمایز است که شامل بانک اظلاعاتی پایه[13] و با بانک اطلاعات رویدادها [14] و بانک اطلاعات شناسائی خطرات [15] وقسمت دوم شامل تدوین و ارزیابی داده ها و ایجاد جدول ضریب ایمنی و معیار طبقه بندی شدت بر اساس  هزار ساعت پرواز است. محاسبه احتمال رخدادها[16] با الگوی منحنی استاندارد نرمال[17] و برازش جهت تخمین احتمال محتمل ترین وقوع[18] در آینده انجام میپذیرد.

کنترل اطلاعات و پویش هشدارها و نیز کنترل زمانبندی ارسال درخواست ها به مبادی ذیربط جهت استاندارد 9859 از  مستند سازمان جهانی هوانوردی شهری و نیز ممیزی ایمنی عملیاتی یاتا  جهت رصد و ارتقاء ایمنی خطوط هواپیمائی انتشار یافته و بصورت اجباری مورد ارزیابی قرار میگردد و عدم دریافت مجوز بمعنای قطع فعالیت میباشد.

استاندارد 9859 را به دو قسمت متمایز است که شامل بانک اظلاعاتی پایه  و با بانک اطلاعات رویدادها و بانک اطلاعات شناسائی خطرات و قسمت دوم شامل تدوین و ارزیابی داده ها و ایجاد جدول ضریب  ایمنی و معیار طبقه بندی شدت بر اساس  هزار ساعت پرواز است.

محاسبه احتمال رخدادها با الگوی منحنی استاندارد نرمال  و برازش جهت تخمین احتمال محتمل ترین وقوع  در آینده انجام میپذیرد. کنترل اطلاعات و پویش هشدارها و نیز کنترل زمانبندی ارسال درخواست ها به مبادی ذیربط جهت ثبت اقدامات صورت پذیرفته مطابق توافقات سطح خدمات [19]  زیر نظر متصدی ایمنی [20] صورت  میپذیرد.

پاسخ فرم گزارشات عملیات پرواز، حدمات پرواز، تعمیر و نگهداری، حدمات فرودگاهی، کالاهای خطرناک، بازرسی، ممیزی، نیروی انسانی شامل عملیاتی و ستادی جهت ورود مستقیم بدون پیاده سازی و بارگذاری محدد به با نک های اطلاعاتی مرتبط. 

 

 

 بخش دوم: بانک های اطلاعاتی
 بانک های اطلاعاتی نقش حیاتی در ثبت و تحلیل داشته و حجم و محتوا دو عامل مهم در فرایند داده کاوی و تخمین محتمل ترین حالت وقوع میباشند. در قسمت محتوا عناصر بانک اطلاعاتی بایستی علاوه بر شفافیت  و صحت دارای افزونگی نبوده و براحتی قابل پیگیری باشد.
ابتدا بانک اطلاعاتی پایه بایستی شامل تمامی ابزارهای عملیاتی و مستند های سازمانی، نیروی انسانی و امنیتی بوده تا موارد نقض ایمنی در دوره های پیش بینی شده تسبت به یک از آنان تعیین و گزارش گردد.
گزارشات بازرسی و ممیزی [21] طی فرمهای استاندارد با موصوعات متفاوت یا ثابت در دورهای مختلف تهیه و مستقیما وارد با نک اطلاعاتی حوادث  میکردد. اتفاقات مبتواند بصورت حادثه ، سانحه و یا بحران [22] جلوه نماید. 
لازم بذکر است که حوادث میتواند جزئی و یا جدی  باشد ولی جنبه های منفی آن دارای خسارت کم و بدون تلفات و جرح است. بطور کلی هر سانحه ای یک حادثه است و لی عکس آن صادق نیست. معیار و تفکیک هر یک از انان قبلا توسط هیئت بازنگری ایمنی [23] تدوین و ثبت گردیده است. 
بانک های اطلاعاتی در سه حوزه فنی، نیروی انسانی و سازمانی جهت رسیدن به چرائی و چگونگی [24] عدم ایمنی بایستی دارای سوابق معتبر وبدون افزونگی اطلاعات ناکارامد باشد. و بطور کلی شامل مستندات، رویه ها ، آموزش [25] ، ابزار ها ، ماشین الات ، دستگاه ها [26]، شرایط محیطی انجام کار [27] و  شرایط محیط زیست نیروی کار [28] را در بر گیرد.
لازم بذکر است که افزایش عناصر اطلاعاتی غیر موثر موجب خطا در تعیین نسبت وزنی میگردد . لذا بمرور زمان و بلوغ سازمانی ایمنی میتوان عناصر موثر را شناسائی نمود.
بخش سوم: شاخص های اندازه گیری
 مراوده و تعامل با حفظ سطح ایمنی شامل واکنشی ، فعالانه یا پیشگیرانه و پیشگویانه [29] میباشد. موضوع قابل توجه و بسیار مهم طبقه بندی و رتبه بندی [30] خطرات سطوح عمومی [31] و کلی و تقصیم بندی به خطرات متمایز تر بهمراه نتایج صدمات وارده ناشی از وقوع آن. شدت و احتمال وقوع دو عامل محاسبه عامل خطرپذیری [32] میباشد.
عامل خطرپذیری= شدت َ* احتمال وقوع 
عامل دیگری که باید به رابطه فوق اضافه گردد اثر بخشی یا تخمین تشخیص [33] میباشد . بنابر این عدد اولویت خطرپذیری [34] عبارت است از:
اولویت خطرپذیری= شدت * احتمال وقوع * اثربخشی
تشگیل آرایه شدت و احتمال وقوع از جداول مهم  مخاطرات و ایمنی بوده که میتواند هر یک به پنج  تا ده دسته طبقه یا رتبه بندی گردد. 
شدت شامل بی اهمیت، جزئی، متوسط، عمده و فاجعه [35]
احتمال وقوع شامل نادر، نامحتمل، ممکن، محتمل و تقریبا حتمی [36]
لازم بذکر است که آرایه هشدار میتواند پنج در پنج باشد و لی رتبه بندی حطرات و تاثیر آن ده مرحله ائی انتخاب گردد. بنابر این تصمیمات مربوط به دوره بروز رسانی بر اساس زمان ، مدت کارکرد و نیز رتبه بندی ارزیابی ایمنی به سیاستهای سازمان و پذیرش مخاطرات و یا انتقال پذیری آن دارد.
جهت نمایش هشدارها نیز رنگهای سبز، زرد و قرمز متداول بوده و میتوان علاوه بر آنان از دو رنگ دیگر مانند آبی و نارنجی نیز استفاده گرد. در ضمن جهت محاسبات احتمال از توزیع استاندارد نرمال توصیه میگردد.
بخش چهارم: نتیجه گیری
ایمنی نیاز به بهبود مستمر و مهارت در شناسائی خطرات و رتبه بندی مخاطرات داشته و بایستی بمرور زمان سازمان به بلوغ لازم دست یابد. سئوالات مندرج در فرمهای عملیاتی باید کارآمد و تعداد آن بین پنج و حداکثر ده عدد باشد و فرمهای مذکور در خاتمه عملیات بایستی تکمیل گردد.
سئوالات مربوط به فرمها بصورت تصادفی تغییر یافته و امکان توضیح اضافه بصورت متن در انتها وجود داشته باشد. متصدی ایمنی با تفسیر متن و ارجاع ان به هیئت بازنگری ایمنی آن را ثبت و رتبه بندی مینماید.
لازم بذکر است که قلاده ایمنی را محکم بدست بگیرید که علاوه بر مهیا سازی آسایش شما را متمایز ، هوشمند و قابل اعتماد نسبت به رقبا جلوه میدهد. لغت نامه:
   ماتریس = آرایه
   شل = نرم افزار (S) ، سخت افزار (H) ، محیط افزار (E) ، انسان افزار (L)
واژگان کلیدی:
    عدد الویت خطر پذیری = ( Risk Priority Number=RPN)
    اثر بخشی و یا  تخمین تشخیص = (Detection)
    هیئت بازنگری ایمنی = ( Safety Review Board)
   مسئول، پاسخگو، مشاور و مطلع = ( Responsible, Accountable, Consultant, Informed=RACI)
منابع:
1- قلاده واژه سریانی است که آشوریان در بیان مطالب علمی ازآن استفاده میکردند. لغت نامه دهخدا و معین.
2- سیستم مدیریت ایمنی مستند-2009 ICAO-AN-474-9859-Full-EN-V2
3- مدیریت ریسک بر اساس ISO 31000,  31010 – TUV NORD GROUP- 2009
4- Operational of Aircraft – Annex 6 –Part 1-2010 –ICAO
5- ICAO DOC 9859 SMM 3rd Ed 2012

 

 


 

[1] - Collar

[2] - Safety

[3] - Foot break

[4] - Risk Management System = RMS

[5] - Safety Management system = SMS

[6] - Flight crew Fatigue Management System = FMS

[7] - Fundamental Database

[8] - Safety Officer

[9] - Responsible, Accountable, Consulted , Informed = RACI

[11] - International Civil Aviation Organization =ICAO

[12] - IATA Operational Safety Audit = IOSA

[13] - Fundamental Data Base =FDB

[14] - Events Data Base = EDB

[15] - Hazard identification  Data Base= HDB

[16] - Probability Occurrences

[17] - Normal Standard Curve or bell shape

[18] - Likelihood

[19] - Service Level Agreements= SLA

[20] - Safety Officer

[21] - Inspection and Auditing

[22] - Incident, Accident and Crisis = Happening

[23] - Safety Review Board= SRB

[24] - Why and How

[25] - Software= Documentation, training, procedure

[26] - Hardware= Machine , Equipment , Tools

[27] - Environment

[28] - Lifeware

[29] -  Reactive, Proactive and Predictive

[30] - Ranking

[31] - Top level generic Hazard =TLH

[32] - Risk Index = Severity * Likelihood 

[33] - Detection or Effectiveness

[34] - Risk Priority Number= RPN

[35] - Negligible, Minor, Major, Hazardous and Catastrophic

[36] - Extremely improbable , Improbable, Remote, Occasional and Frequent

شماره خبر: 36541
تاریخ: شنبه 29 اردیبهشت 1397  

نظر خود را برای ما ارسال کنید

نام شما:
ایمیل شما:
نظر شما:
کد امنیتی:
Jasjoo CAPTCHA

پیوندهای مرتبط