محمدجواد دهقانی افزود: میزان رشد متوسط روزانه کشور در همین بازه زمانی از 1.48 درصد به 1.8 درصد افزایش یافته است. متوسط نرخ رشد روزانه شیوع بیماری در کشور در دهه اول اردیبهشت 1.32 درصد بود که در دهه دوم اردیبهشت به 1.4 افزایش و در دهه سوم اردیبهشت به 1.48 درصد افزایش و دهه اول خرداد ماه به 1.8 درصد افزایش یافته است.